Thursday, April 22, 2021

SPSS програмд амьдрах чадварын шинжилгээ хийх

Энэхүү хичээлээр дараах зүйлсийг тайлбарлах болно.
  1. Амьдрах чадварын шинжилгээ гэж юу вэ? Яагаад хэрэгтэй вэ?
  2. Нэг хүчин зүйлийн Кокс пропорционал хазард регрессийн шинжилгээ
  3. Олон хүчин зүйлийн Кокс пропорционал хазард регрессийн шинжилгээ
  4. Каплан-Мейр анализ
  5. Survival болон hazard муруй байгуулах

0 comments:

Post a Comment

Сургалтууд