Friday, April 23, 2021

SPSS програмд логик регрессийн шинжилгээ хийх

Энэхүү хичээлээр дараах зүйлсийг тайлбарлах болно.
  1. Логик регресс гэж юу вэ? Логик регресст шаардагдах нөхцөл 
  2. Нэг хүчин зүйлийн логик регресс
  3. Олон хүчин зүйлийн логик регресс

0 comments:

Post a Comment

Сургалтууд