Saturday, April 24, 2021

SPSS програмд дараалласан хэмжилтийн үр дүнд анализ хийх

Энэхүү хичээлээр дараах зүйлсийг тайлбарлах болно. 
  1. ANCOVA (analysis of covariance) тест
  2. Linear mixed model analysis
  3. Цуваа хэмжилтийн харьцуулсан график байгуулах нь

0 comments:

Post a Comment

Сургалтууд