Monday, March 1, 2021

SPSS програмд тойм статистик бодох


Энэхүү хичээлээр дараах зүйлсийн талаар тайлбарлах болно.
  1. Хэвийн тархалтын шинжүүр ба гистограм дүрслэл
  2. Тойм статистик бодох
  3. Тойм статистик үр дүнг график дүрслэлээр харуулах нь

0 comments:

Post a Comment

Сургалтууд