Tuesday, March 2, 2021

SPSS програмд дата бааз үүсгэх


Энэхүү хичээлээр дараах зүйлсийн талаар тайлбарлах болно.
  1. Өгөгдөл оруулах ба хувьсагч үүсгэх талбаруудын тухай
  2. Хувьсагч (variable) үүсгэх тухай, хувьсагчийн төрлүүд, кодлогдсон хувьсагч, анхдагч хувьсагч гэж юу вэ?
  3. Өгөгдөл (data) оруулах, missing өгөгдөл гэж юу вэ? “Мэдэхгүй” гэдэг хариулт оруулах нь зөв эсэх?
  4. Өгөгдөл тооцох (compute) болон хувиргах (recode)
  5. Өгөгдлийг салгах (split file) болон өгөгдлийг сонгох (select cases)
  6. Өгөгдөл нэмэх (add cases) болон хувьсагч нэмэх (add variables)

0 comments:

Post a Comment

Сургалтууд