Friday, February 26, 2021

SPSS програмд категори үзүүлэлтийг харьцуулах нь


Энэхүү хичээлээр дараах зүйлсийн талаар тайлбарлах болно.
  1. Хи-квадрат тест болон Fisher exact тест. Ямар үед алийг нь сонгож хэрэглэх вэ?
  2. McNemar тест. Ямар үед хэрэглэх вэ?
  3. 2x2 хүснэгтээс odds ratio тооцох нь

0 comments:

Post a Comment

Сургалтууд